People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 21 *

Visamakara Kannan
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=BW9cokdvOGE
Video:
caraNam 1

viSamakkAra kaNNan pollAda viSamakkAra kaNNan VEDikkaiyAi pATTu pADi
vidham vidhamAi ATTamADi nAzhikkoru lIlai sheyyum nanda gOpAla krSNan

caraNam 2

nIla mEgham pOlE iruppAn pADinAlO nenjil vandu kuDiyiruppAn kOlap-pullAnkuzhal
Udi gOpigaLai kaLLam ADi konjambOra veNNai tADi enru kETTu ATTamADum

caraNam 3

pakkattu vITTup-peNNai azhaippAn mukhAri rAgam enakkadu teriyAdenrAl nekkuruga
kiLLi viTTu (avaL) vikki vikki azhum pOdu idANDi mukhAri enbAn

caraNam 4

kOlaik-koNDu shAlait-tuLaippAn adilE koTTum tayir aLLik-kuDippAn
shOlaikkuLLE tOzharaiyazaippAn avargaLukku toTTu toTTu shollik-koDuppAn vegu
sundaramAi mAmi oruvaL yashOdai vIDu sondamum koNDADi varuvAL
tOrAyamAi anda mAmi tUkkik-koNDAl angavaLai toDAda iDangaLellAm toTTu tolaippAn

caraNam 5

veNNai pAnai mUDakkUDAdu ivan vandu vizhunginAlum kETkak-kUDAdu ivan ammA
kiTTE shollakkUDAdu sholliviTTAl aTTahAsam tAnga oNNAdu shummA oru pEccukkAnum
tiruDanenru sholli viTTAl un ammA pATTi attai tAttA attanaiyum tiruDarenbAn
Raminchuva Revarura - Suposhini
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

rAmicu vArevarurA ragUttamA ninu vinA

anupallavi

shamAdi sadguNa gaNA sakala bhuvana janulalO

caraNam

rAmayanE su-marmamu rAmayanE sharmamu lasadamara varula kabbenO tyAgarAja sannuta
Tamburi Mitidava - Sindhubhairavi
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

tambUri mITTidava bhavAdi dATTidava tALava taTTidava suraroLu sEridava

samaashTi caraNam

gejjaya kaTTidava kaLaredeya meTTidava gAyana pADidava harimUruti nODidava
viThalana nODidava (purandara) vaikuNThake ODidava
Sri Gananatham - Kanakangi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI gaNanAtham bhajAmyaham shrIkaram cintitArtha phaladam

anupallavi

shrI guruguhAgrajam agra pUjyam shrI khNDAtmajam shrta sAmrAjyam

caraNam

ranjita nATaka ranga tOSaNam sinjita vara maNimaya bhUSaNam
AnjanEyAvatAram su-bhASaNam kunjara mukham tyAgarAja pOSaNam
Bharatha Samudaya - Behag
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
bhArata samudAyam vAzhgavE vAzhga vAzhga bhArata samudAyam vAzhgavE jaya jaya jaya

anupallavi

muppadu kOTi janangaLin sanga muzhumaikkumpOdu uDamai
oppilAda samudAyam ulagattirkk-oru pudumai vAzhga

caraNam 1

manidar uNavai manidar parikkum vazhakkam ini uNDO
manidar nOha manidar pArkkum vAzhkkai iniyuNDO (nalmilanda)
iniya mozhigaL neDiya vayangaL eNNarum peru nADu
kaniyum kizhangum dhAnyangaLum kaNakkinrit-taru nADu idu
kaNakkinrit-taru nADu nitta nittam kanakkinrittaru nADu vAzhga

caraNam 2

ini oru vidhi sheivOm adai enda nALum kAppOm
taniyoruvanukk-uNavillaiyenil jagattinai azhittiDuvOm vAzhga

caraNam 3

ellA uyirgaLilum tAnE irukkirEn enruraittAn kaNNa perumAn
ellArum amara nilaiyeidu nan muraiyai indiyA ulagirkk-kaLikkum Am
indiA ulagairk-kaLikkum Am Am indiA ulagirk-kaLikkum vAzhga

caraNam 4

ellArumOr kulam ellArumOr inam ellArum indiA makkaL
ellArumOr nirai ellArumOr vilai ellArum innATTu mannar nAm
ellArum innATTu mannar Am ellArum innATTu mannar vAzhga
Paramatmudu Velugu- Vagadheeswari
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

paramAtmuDu veluga muccaTa bAga delusukOrE

anupallavi

hariyaTa haruDaTa surulaTa narulaTa akhilANDa kOTulaTa andarilO

caraNam

gaganAnIla tEjO jAla bhUmayamagu mrga khaga naga taru kOTulalO
suguNamulO viguNamulO satatamu sAdhu tyAgarAjAdi AshritulalO
Chinnam Cherukiliye - Ragamalika
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
1 raagam: kaapi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

cinnam shirukkiLiyE kaNNammA shelvak-kaLanjiyamE
ennaik-kali tIrttE ulagil Etram puriya vandAi

2

piLLaik-kaniyamudE kaNNammA pEshum por-chittiramE
aLLi aNaittiDavE en munnE Adi varum tEnE

3 raagam: maanD

29 shankaraabharaNam janya
Aa: S G3 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Odi varugaiyilE kaNNammA uLLam kuLirudaDi
Adit-tiridal kaNDAl unnaip-pOi Avi tazhuvudaDIaaDi tiridal kaNDaal unnai poi aavi tazhuvudaDi

4 raagam: vasantaa

17 sooryakaantam janya
Aa: S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

ucci tanai mughandAl garuvam Ongi vaLarudaDi
mecci unnai yAr pugazhndAl mEni shilirkkudaDI

5 raagam: tilang

28 harikaambhOji, 30 naaganandini janya
Aa: S G3 M1 P N3 S
Av: S N2 P M1 G3 S

kannattil muttamiTTAn uLLam tAn kaL veri koLLudaDi
unnait-tazhuviDivO kaNnammA un mattamArudaDI

6 raagam: hindOLam

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 M1 D1 N2 S
Av: S N2 D1 M1 G2 S

shaTru mukham shivandAl manadu sancalamAgudaDi
neTri shurungak-kaNDAl enakku nenjam padaikkudaDI

7 raagam: neelamaNi

27 sarasaangi janya
Aa: S R2 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 R2 S

un kaNNil nIr vazhindAl ennenjil udiram koTTudaDi
en kaNNin pAvaiyenrO kaNNammA ennuyir ninradanrO

8 raagam: neelaambari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 S

shollum mazhalaiyilE kaNNammA tunbangaL tIrttiDuvAi
mullai shirippAlE enadu mUrkham tavirttiDuvAi

9 raagam: valaci

16 cakravaakam janya
Aa: S G3 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P G3 S

inbak-kadaigaLellAm unnaip-pOl EdugaL sholvaduNDO
anbu taruvadilE unainEr AghumOr deivamuNDO

10 raagam: madyamaavati

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

mArbilaNivadarkkE unnaippOl vaira maNigaLuNDO
shIr peTru vAzhvadarkkE unnaippOl shelvam peridumuNDO

(cinnanjiru)
Aaduvome Pallu Paduvome - Maand
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

ADuvOmE paLLu pAduvOmE Ananda sutantiram aDaindu viTTOm enru
(ADuvOmE)

1

pArppanai ayyarenra kAlamum pOccE veLLaip-parangiyai duraiyenra kAlamum pOccE piccai
ErppAraip-paNiginra kAlamum pOccE tammai EippOrukkEval sheyyum kAlamum pOccE

2

engum sutantiram enbade peccu nAm ellorum samam enbaduridiyAccu
shangu koNDE veTri UduvOmE idait-daraNikkellAm eDuttOduvOmE

3

EllOrum onrenum kAlam vandadE poyyum EmETramum tolaiginra kAlam vandadE ini
nallOr periyarenum kAlam vandadE keTTa naya vancakarararukku kAlam vandadE
4

uzhalukkum tozhilukkum vandanai sheivOm vINil uNDu kaLittiruppOrai nindanai sheivOm
vizhalukku nIr pAicci mAyamATTOm verum vINarukkuzhaittuDalam OyamATTOm

5

nAmirukkum nADu namadenbadarindOm idu namakke uriyadAm enbadarindOm
pArinil evarkkum aDimai sheyyOm paripUranNanukkE aDimai sheidu vAzhvOm
Manasu Swadhinamaina - Shankarabharanam
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

manasu svAdhInamaina yAghanuki mari mantra tantramulEla

anupallavi

tanuvu tAnu gAdani encuvAniki tapamu cEyunela dasharatha bAla

caraNam 1

anni nIvanucu encina vAniki Ashrama bhEdamulEla kannugaTTu
mAyalani encu vAniki kAntala bhramalEla dasharatha bAla

caraNam 2

A janmamu durviSaya rahituniki gaTagaTa mika Ela rAjarAjEsha
niranjana nirupama rAjavadana tyAgarAja vinuta
Sri Rama Rama - Purnachandrika
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI rAma rAma jagadAtma rAma shrI rAma raghurAma pAhi paramAtma

caraNam 1

jyOtirmayAkhaNDa rUpa rAma bhUtEsha vinutApa hrta bhakta tApa

caraNam 2

sarva grahAdhAra bhUta rAma gIrvANa munivnadya sujanEstadAta

caraNam 3

yOgijana hrdayAbja mitra rAma bhOgi shAyi ghrNArasa pUrNa nEtra

caraNam 4

shrIdAnta sAnta nirvANa phalada vEdAnta vEdyAvanI sura trANa

caraNam 5

tvam vinA nAnyatra jAnE rAma tvam vinA kO gatir jAnaki jAnE

caraNam 6

dhIra bhava sAgarOttaraNa rAma sAratara shrI tyAgarjanuta caraNa
E Tavunna Ra Nilakada - Kalyani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

E tAvunarA nilakaDa nIku enci jUDa nagapaDavu
(E)

anupallavi

sItA gauri vAgIshvari yanu shrI rUpamulandA gOvindA
(E)

caraNam

bhU kamalArka nila nabhamulandA lOka kOTulandA
shrIkaruDagu tyAgarAja karArcita shiva mAdhava brahmAdulayandA
(E)
Varalila Ganalola - Shankarabharanam
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

varalIla gAnalOla sura pAla suguNa jAla bharita nIlagala
hrdAlaya shruti mUla sukaruNAlavAla pAlayasu mAm
(varalIlA)

caraNam 1

sura vandita Apta brnda vara mandara dhara sundara kara kundaradana
indumukha sanandana nuta nanda nandana indirAvara
(varalIlA)

caraNam 2

(muni) cintanIya svAnta narakAntaka nigamAnta carana sukAnta
kushala vAntara hitadAnta kuja vasanta santata antaka stuta
(varalIlA)

caraNam 3

Vara bhUSa vamsha bhUSa nata pOSaNa mrdu bhASaNa ripu
bhISaNa nara vESa nAga pESana vara sESa bhUSa tOSita anagha
(varalIlI)

caraNam 4

SukavIsha hrNnivEsha jagadIsha kubhava pAsha rahita shrIsha sura
gaNEsha hita jalEsha shayana kEshava shamIsha durlabha
(varalIlA)

caraNam 5

RaNadhIra sarva sAra sukumAra budha vihAra tanuja nIradhara
samIraNa karuNArasa paripUrNa jAra cOra pAhimAm
(varalIlA)

caraNam 6

Nara rakSaka nIrajAkSa vara rAkSasa mada shikSaka sura yakSa
sanaka rukSapati nuta akSa haraNa pakSa takSa shikSaka priya
(varalIlA)

caraNam 7

RaghurAja TyAgarAja nuta rAja divasa rAja nayana
bhOjaga davana janaka rAja sutA virAja rAjar Aja pUjita
(varalIlA)
Hey Shyama Sundara
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Hey Shyama Sundara Hey Sai Sundara
Parthi Pureeshwara Hey Sai Sundara [ Hey Shyam ... ]
Neela Megha Sundara Neeraja Lochana
Brahmanda Nayaka Hey Sai Sundara
Hey Maa Hey Maa Jagadishwari
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Hey Maa Hey Maa Jagadishwari Sai Maa
Jagadishwari Parthishwari Saishwari Sai Maa
Hey Maa Hey Maa Jagadeeshwari Sai Maa
Om Hari Om Hari Om Hari Bhajore Sada
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Om Hari Om Hari Om Hari Bhajore Sada Om Hari Om Hari Om
Sathya Narayana Hari Om Sai Narayana Hari Om
Narayana Hari Narayana Hari Narayana Hari Om
Sathya Narayana Hari Om Sai Narayana Hari Om
Vitthala Narayana
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Vittala Narayana
Narayana Sai Narayana
Madhusudana Narayana
Hey Shesha Shayana Narayana
Narayana Hari Narayana
Vittala Vittala Panduranga Vittala
Vittala Vittala Parthiranga Vittala
Vittala Vittala Sai Ranga Vittala
Gowri Ganesha Vinayaka
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Gauri Ganesha Vinayaka
Suklam Bara Gananatha Gajanana
Mangala Murthi Vinayaka
Gajavadana Jaya Ganapathi Vandana
Mangala Murthi Vinayaka
Hari Om Hari Om Hari Om Narayana
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Hari Om Hari Om Hari Om Narayana
Shantakara Bhujaga Shayana Padmanabha Narayana
Lakshmi Ramana Kamala Nayana Sai Natha Narayana
Hari Om Hari Om Hari Om Narayana
Manuva Bolo Radhe Radhe
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Manuva Bolo Radhey Radhey Radhey Radhey Shyam Naam
Ram Ram Ram Bolo Ram Sita Ram Naam [ Manuva Bolo ... ]
Ranga Ranga Ranga Bolo Panduranga Baba Naam
Parthi Vasa Sai Deva Panduranga Baba Naam
Tukaram Namdeva Bhakta Sakha Baba Naam
Panduranga Panduranga Panduranga Baba Naam
Tamburi Meetidava
Tag: carnatic
Audio:
Video:
tamboori meeTidava bhavaabdhi daaTidava
taaLava taTTidava suraroLu sEridavaa

gejjeya kaTTidava khaLaredeya meeTTidava
gaanava paaDidava harimoorti nODidava

vittalana nodidavaa
(purandhara) vittalana nodidava vaikuntakke ODidavaa
KaniPenchina Maa Ammake
Singer: Bharath
Music: Anup Rubbins
Lyricist: Chandrabose
Album: Manam
Tag: Telugu
Audio: http://www.atozmp3.pw/songs/zindorg/1/mp3/2014/Manam/320/04%20-%
Video:
Kani penchina maa ammake amma ayyanu ga
Nadipinchina maa naana ke naana ayyanu ga
Okaridhi kannu okaridhi choopu
Iruvuri kadhalika kanti choopu
Okaridhi maata okaridhi bhaavam
Iruvuri kathalika kadhipina katha idhi.

Idhi prema prema thirigocchenu theeyaga
Idhi prema prema yedhurocchenu haayiga
Idhi manasunu thadimina thadipina kshanamu kadha!

Aa aa ee ee nerpina ammaki guruvunu avuthunna
Adugulu nadakalu nerpina naanaki maargham avuthunna
Pillalu veelle avuthundaga aa allari nene choosthundaga
Kannolatho nenu chinnodila kalagalisina yegasina bigisina katha idhi

Idhi prema \Repeat\

Kammani buvvanu kalipina chethini devatha antunna
Kannula neetini thuduchina veliki kovela kaduthunna
Jolalu naake paadaruga aa jaali ni marchipolenu ga
Meeroopina aa ooyala naa hridhayapu layalalo padhilamu kadha

Idhi prema \Repeat\